***** การสอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2560  *****

- ประกาศโรงเรียนสูงเนิน

- รายการหนังสือระดับมัธมศึกษาตอนต้น

- รายการหนังสือระดับมัธมศึกษาตอนปลาย

- เอกสารสอบราคา