checkgrade nu2 stdlogo

เนื้อหา

ผู้บริจาคเททองหล่อรูปเหมือน ครูใหญ่ไตรภพ ผาสุขมูล

 

รายนามผู้มีจิตศรัทธาสมทบทุนสร้างรูปหล่อ ครูใหญ่ไตรภพผาสุกมูล

 

ที่

ชื่อ – สกุล

จำนวนทอง

จำนวนเงิน

1

ผอ.ธรรมชาติ อมฤกษ์ และครอบครัว

10แท่ง

9,999

2

ผอ.โกศล  พงษ์พานิช

3แท่ง

3,000

3

คุณครูอารีย์  ถีสูงเนิน

5แท่ง

4,995

4

คุณครูประกอบ  กินสูงเนิน

1แท่ง

999

6

คุณไพโรจน์-คุณไพวัลย์ โค้วพงษ์พันธ์

1แท่ง

1,000

7

คุณครูณรงค์ฤทธิ์-คุณครูวิไลลักษณ์ หิรัญประภากร

2แท่ง

1,998

8

นายกฯสุชาติ-คุณครูนงนุช ยาวิศิษฏ์

2แท่ง

1,998

9

ดร.วดาภรณ์  พูนผลอำนวย

3แท่ง

2,997

10

ผอ.ธนศักดิ์-คุณครูวิลาวัลย์ กระต่ายทอง

1แท่ง

999

11

คุณครูอัมพร  สิทธิปราโมทย์

1แท่ง

999

12

คุณครูพิศมัย  เลิศจันทึก

1แท่ง

999

13

คุณครูลดาวัลย์  ดอกสันทึยะ

1 แท่ง

999

14

ผอ.เมฆ-คุณครูนงเยาว์  มีศิริ

1 แท่ง

999

15

รองฯเกรียงไกร-คุณครูนงนุช  อุตมัง

2แท่ง

2,000

16

คุณเฉลิม-คุณครูอุทัย  ทองศรี

2แท่ง

2,000

17

คุณครูหทัยรัตน์  พงษ์พานิช

2แท่ง

2,000

18

คุณบุญเกื้อ  ยะวงษา

10แท่ง

10,000

19

คุณบุญมาก  แก้ววิเชียร

20แท่ง

20,000

20

พ.อ.อ.ประดิษฐ์  อรรคราช

3แท่ง

3,000

21

คุณคล้าย-คุณสุภาพ ทนสูงเนิน

2แท่ง

2,000

22

คุณพัฒนนรี  จันทร์พิรักษ์

1แท่ง

1,000

23

คุณคำเขียน  ชมวรกุล

1 แท่ง

1,000

24

คุณแสงอรุณ  เขียวไพฑูรย์

 

500

25

คุณรักชาติ-คุณประกายมาศ  กิริวัฒนศักดิ์

1 แท่ง

999

26

คุณครูเตือนใจ  ชาลี

1 แท่ง

1,000

27

ผอ.บำรุง  แก้วประเสริฐ

1 แท่ง

1,000

28

ผอ.ไมตรี-คุณครูพรรณี โนนสูงเนิน

2 แท่ง

2,000

29

คุณครูเตือนใจ  ชาลี

1 แท่ง

999

30

คุณครูสุทธิลักษณ์  พงษ์ภักดี

2 แท่ง

1,998

31

คุณครูศิวาพร  ชัยวิฑูอนุกูล

1แท่ง

1,000

32

คุณครูสุริพล-คุณครูอารีย์  บุญปลื้ม

2 แท่ง

2,000

33

คุณครูอรุณ-คุณครูบุญเหลือ กุลศรี

1 แท่ง

1,000

34

คุณครูทวีติยาภรณ์  เจริญ

1 แท่ง

1,000

35

คุณครูมณีรัตน์  ช่างกล

2 แท่ง

1998

36

คุณครูพัชร์อัมตพร  อินทรรังสี

1แท่ง

1,000

38

คุณสุนันทา  ฉายสมิทธิกุล

2 แท่ง

2,000

39

คุณทิพา  ชาลี

1 แท่ง

1,000

40

คุณวสันต์  ชัยวิฑูอนุกูล

1 แท่ง

1,000

41

คุณครูวารุณี  วารี

1 แท่ง

1,000

42

คุณครูผ่องศรี  สุกุมลจันทร์

1 แท่ง

1,000

43

คุณครูสุรพงษ์  เครือณรงค์สันติ

1 แท่ง

1,000

44

คุณครูชุลีพร  พงษ์วิเศษ

1 แท่ง

1,000

45

คุณครูณัฐพงษ์ วงษ์กาสิทธิ์

1 แท่ง

999

46

คุณครูชัชเดชา ป้องกลาง-คุณกนกวรรณ บริบูรณ์

1 แท่ง

1,000

47

คุณครูบุรานันท์  โรมรัน

1 แท่ง

999

48

คุณครูเบญจวรรณ  ภูลายศรี

1 แท่ง

999

49

คุณครูบำรุง-คุณครูอรอนงค์  รวยสูงเนิน

2 แท่ง

2,000

50

คุณครูจุลจิรา   ชดพรมราช

1 แท่ง

1,000

51

คุณปรีชา  ศรีพวาทกุล (ประธานรุ่น)

 

10,000

52

คุณวรวุฒิ  สายพวรรณ

 

5,000

53

คุณเสรี  สุภเมธีร์

 

1,000

54

คุณสัมฤทธิ์  มะสูงเนิน

 

1,000

55

คุณประทิน  พยัคฆพงษ์

 

1,000

56

คุณไชยยนต์  รักษ์มณี

 

500

57

คุณวัฒนา  วัฒนปานี

 

500

58

คุณสมชาย  จริยะวรกุล

 

600

59

คุณยงยุทธ  เครือสูงเนิน

 

500

60

คุณดวงทิพย์  สุวรรณยิ่ง

 

500

61

คุณเพ็ญแข  แย้มพินิจ

 

500

62

คุณปริศนา  เผ่าวนิช

 

500

63

คุณเพ็ญนภา  ธนะคุ้ม

 

500

64

คุณบัวเผื่อน  วินิจภักดีธรรม

 

500

65

คุณนิภา  มานะศิลป์

 

500

66

คุณประณีต  เพียแก้ว

 

500

67

คุณธนพร  เฉลิมแสนยากร

 

500

68

คุณยินดี  สระสูงเนิน

 

500

69

คุณระเบียบ  มีหมื่นไวย

 

200

70

คุณอรวรรณ  จันทร์สุข

 

200

71

พ.ต.อ.สมเจตน์ กาบคำ (รุ่น20)    

2 แท่ง

2,000

72

นายประนอม กิจจนศิริ (รุ่น20)   

1 แท่ง

1,000

73

นส.ปัญจภัทร หวัดสูงเนิน (รุ่น20)

1 แท่ง

1,000

74

นางเมธินี สาสวน (รุ่น20)

1 แท่ง

1,000

75

ผ.อ.รุ่งนภา บุญกลาง (รุ่น20)

1 แท่ง

1,000

76

นายเสน่ห์ ปฎิบัติ (รุ่น20)           

1 แท่ง

1,000

77

ผ.อ.ญาณวิทย์ เกียรติสูงเนิน (รุ่น20)         

1 แท่ง

1,000

78

 

   

79

ผ.อ.บุญเทียม  เพ็ชรสูงเนิน  (รุ่น20)

1 แท่ง

1,000

80

นางสาวปาริฉัตร  ชอบสว่าง และครอบครัว

1 แท่ง

1,000

81

นายอนุพงศ์  ภิญโญ  (รุ่น20)

 

500

82

นายชูชาติ  ลีลาเจริญพร  (รุ่น20)

1 แท่ง

1,000